ประวัติ admin

นางสาวอิสรีย์  ศิริสรณ์  เกิดวันที่ 16 มีนาคม  2517
การศึกษา
ระดับอนุบาล  ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ 
ระดับประถมศึกษา  ร.ร.อนุบาลชัยภูมิ  ร.ร.เทศบาลท่าอิฐ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี  ร.ร.สตรีชัยภูมิ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ร.ร.ชัยภูมิภักดีชุมพล
ระดับปริญญาตรี  วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย (คุรุทายาท)  เกียรตินิยมอันดับ 2  พ.ศ.2535-2539
ระดับปริญญาโท  วิเชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2540-2543
กำลังศึกษาปริญญาเอก  วิชาเอก เทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2555-ปัจจุบัน
การทำงาน
อาจารย์1  ระดับ  3  โรงเรียนบ้านสะพานยาว  สปอ.เทพสถิต   พ.ศ.  2539-2540
อาจารย์ 1  ระดับ 3  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง  สปอ.เมืองชัยภูมิ  พ.ศ.  2540-2541
บุคลการ 4 สปอ.แก้งคร้อ  พ.ศ.  2541-2542
นักประชาสัมพันธ์ 4  สปจ.ชัยภูมิ  พ.ศ.  2542-2549
ศึกษานิเทศก์  สพท.ชย.1  พ.ศ.2549-2553
ศึกษานิเทศก์  สพม.3 (นนทบุรี-อยุธยา)  พ.ศ.2553-2554
ศึกษานิเทศก์  สพม.30  พ.ศ.2554-25560
ศึกษานิเทศก์ สำนักวานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ปัจจุบัน
Comments